Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
78/KH-THCSTĐNTHCS TRẦN ĐẠI NGHĨAKẾ HOẠCH BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022 Tải về
80/KH-TĐNTHCS TRẦN ĐẠI NGHĨAKẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2021-2022 Tải về
83/KH-TĐNTHCS TRẦN ĐẠI NGHĨAKẾ HOẠCH GIÁO DỤC STEM NĂM HỌC 2021-2022 Tải về
75/KH-THCSTĐNTHCS TRẦN ĐẠI NGHĨAKẾ HOẠCH XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2021-2022 Tải về
74/KH-THCSTĐNTHCS TRẦN ĐẠI NGHĨAKẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2021-2022 Tải về
74/KH-GDTĐNTHCS TRẦN ĐẠI NGHĨAKẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC: 2021-2022 Tải về
72/kh-THCSTĐNTHCS TRẦN ĐẠI NGHĨAKẾ HOẠCH NĂM HỌC: 2021-2022 Tải về
78/KH-THCSTĐN13/10/2021KẾ HOẠCH BA CÔNG KHAI Tải về
72/KH-THCSTĐN30/9/2021KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021-2022 Tải về
100/QĐ-THCSTĐN07/12/2021Trường THCS Trần Đại NghĩaQuyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống covid-19 Tải về
Phân công chuẩn bị lễ sơ kết Tải về
0912/09/2018Trường THCS Trần Đại NghĩaKế hoạch tổ chức HNCBCNVC năm học 2018-2019 Tải về
04/QC-THCSTĐN01/09/2018Trường THCS Trần Đại NghĩaQui chế làm việc năm học 2018-2019 Tải về
03Trường THCS Trần Đại NghĩaQuy chế nhà trường năm học 2018-2019 Tải về